hledat

Analýza a řízení rizik

Služby společnosti TNS souhrnně označené jako analýza a řízení (management) rizik zahrnují více jednotlivých typů specializovaných služeb, které směřují hlavně do úvodních fází systematického budování bezpečnosti informací.

Základní služby

 • Analýza současného stavu
  • přehledová analýza aktuálního stavu zajišťování bezpečnosti informací v organizaci,
  • výstupem je rámcový popis aktuálního stavu, identifikace problematických oblastí a zejména návrh dalšího postupu.
 • Analýza rizik
  • analýza rizik je stěžejní aktivitou procesu řízení rizik a řízení bezpečnosti,
  • detailní analýza rizik IS/IT s podrobným popisem aktiv, jejich zranitelností, identifikací a ohodnocením hrozeb,
  • hlavním výstupem je seřazení skutečných rizik dle závažnosti dopadu na aktivity zákazníka,
  • navazujícím výstupem je návrh protiopatření ke snížení identifikovaných rizik, návrh strategie řízení rizik apod.
 • Implementační studie
  • podrobněji rozpracovává vybraná opatření ke snížení rizik, vyčísluje finanční, organizační a časové dopady a nároky a precizuje doporučení pro management rizik.

Doplňkové služby

Kromě základních služeb nabízí společnost TNS doplňkové služby, které pokrývají další aspekty managementu (řízení) rizik:

 • Penetrační testy
  • zaměřené na jednorázové i periodické testování zranitelností IS/IT i jeho organizačního zabezpečení a řízení,
  • prováděné dle různých scénářů a metodik a v různé podrobnosti dle předmětu testování a požadavků zákazníka.
 • Analýza síťové komunikace
  • podrobná analýza datových toků s důrazem na rozbor problematické komunikace a různých anomálií.
 • Školení
  • školení jak pro management společností, tak pro správce či běžné uživatele,
  • cílem je co nejefektivněji minimalizovat rizika informační bezpečnosti.

Pro více informací kontaktujte Trusted Network Solutions, a.s. prostřednictvím telefonu +420-545 423 160 nebo e-mailu info@tns.cz.